Mada-części logo

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.mada-czesci.pl

Dział I

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu towarów prezentowanych w niniejszym Sklepie Internetowym sklep.mada-czesci.pl dostępnym na stronie: www.sklep.mada-czesci.pl (dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Dariusz Jankowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Jankowski „MADA” Części Samochodowe, adres głównego miejsca wykonywanej działalności gospodarczej ul. Bolesława Limanowskiego 65/1, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisany do CEiDG pod nr NIP 622-243-93-20. Tel. 062/ 735-51-83, (dalej „Sprzedawca”).

3. Realizacja sprzedaży poprzez Sklep Internetowy sklep.mada-czesci.pl odbywa się według poniższego Regulaminu.

4. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.mada-czesci.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.mada-czesci.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Dział II

Definicje

 
1. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Produktów na zasadach określonych w Regulaminie sporządzona i wysłana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie Internetowym sklep.mada-czesci.pl. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.

2. Sklep Internetowy sklep.mada-czesci.pl – platforma internetowa znajdującą się na stronie internetowej www.sklep.mada-czesci.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację oferowanych przez Sprzedawcę Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta (dalej „Sklep Internetowy”).

4. Użytkownik – korzystający ze Sklepu Internetowego,

5. Klient – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub konsumentem w rozumieniu art. 22¹ k.c., tj. osobą  fizyczną dokonującą  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Produkt – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w jednostkach sprzedaży. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na rynku polskim. Niektóre produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być regenerowane, przy czym fakt ten jest wyraźnie zaznaczony w opisie produktu oraz jego nazwie. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Cena – oznacza cenę Produktu brutto umieszczoną obok informacji o Produkcie. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu.

8. Koszty dostawy – opłata za dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia przez Klienta.

9. Kurier – zewnętrzna firma kurierska DHL, która będzie dostarczała Produkty do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

Dział III

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego, które powinien spełniać Użytkownik:

1. dostęp do sieci Internet;

2. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer , Google Chrome , Mozilla Firefox , Opera  lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS

Dział  IV

Zamówienia

1. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta.

2. Cennik Kosztów Dostawy znajduje się na w zakładce Koszt dostawy. Koszty Dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta oraz możliwość udzielania dla stałych klientów indywidualnych rabatów.

4. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie informować na stronach Sklepu Internetowego.

5. Składanie Zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” przy wybranym Produkcie. Klient ma też możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.

6. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu jego złożenia należy kliknąć na przycisk „Przejdź do koszyka”. W poszczególnych krokach „Koszyka” Klient ma możliwość zmodyfikowania ilości Produktów, które chce dodać do Zamówienia, wybrania sposobu dostawy i płatności, adresu dostawy i rodzaju dokumentu sprzedaży. Po kliknięciu na przycisk „Potwierdzam zamówienie” zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy .

6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia, czyli Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Produktów po Cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej).

9. Potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji następuje drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany przy realizacji zamówienia.

10. W razie braku dostępności Produktu ujętego w Zamówieniu Sprzedawca poinformuje niezwłocznie mailem lub telefonicznie Klienta o braku możliwości skompletowania Zamówienia zgodnie ze złożonym Zamówieniem z uwagi na brak danego Produktu, czy też zamówionej ilości Produktu. W takim wypadku, Klient podejmuje decyzje o sposobie realizacji Zamówienia tj. częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia. W takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Sprzedawcę maila Klienta z oświadczeniem co do sposobu realizacji Zamówienia oraz w zakresie wskazanym przez Klienta w tym oświadczeniu (częściowa realizacja, lub anulowanie całości Zamówienia).

11. Klient przy każdym zakupie otrzyma fakturę lub paragon, w zależności od wybranej przez Klienta opcji przy składaniu Zamówienia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Produkty zostały zamówione z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

Dział V

Płatności

1. W Sklepie Internetowym Klient ma do wyboru następujące formy płatności (szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Rodzaje płatności):

1.1. za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru.

1.2. przelewem bankowym – zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym

1.3. Systemem szybkich płatności internetowych przelewy24 – zamówienie realizowane po wykonaniu płatności

1.4. Gotówką – odbiór w siedzibie firmy

2. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, przelew należy wysłać na konto wskazane w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Sklep Internetowy rozpocznie procedurę realizacji Zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego Zamówienia wraz z kwotą dostawy.

3. W przypadku formy płatności, o której mowa w pkt. 1 ppkt 2-w powyżej, Sprzedawca powinien otrzymać zapłatę z tytułu Zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Przez ten okres zamówione w Zamówieniu Produkty będą zarezerwowane dla Klienta. W przypadku nieotrzymania zapłaty we wskazanym powyżej terminie, Zamówienie będzie anulowane.

Dział VI

 Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub anulowanie Zamówienia przez Klienta

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Klient nie może anulować zamówienia przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami działu VIII.
         

Dział VII

Dostawa

1. Obszar działania Sklepu Internetowego obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizowane dnia następnego, natomiast zamówienia złożone w piątek po godz. 15.00, w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym. Natomiast dostawa zamówionych Produktów odbywa się w dni robocze w godzinach pracy Kuriera.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem Kuriera

4. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.

5. Przewidywany czas wysyłki zamówienia podany jest na formularzu zamówienia i liczy się od dnia wpływu zapłaty za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku zapłaty „za pobraniem”, przewidywany czas wysyłki zamówienia liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

6. Po wydaniu Produktu przez Kuriera Klient powinien sprawdzić, czy dostarczane Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy Produkty są zgodne z Zamówieniem.

7. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba dokonująca odbioru zamówionych Produktów u Klienta potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór Zamówienia na liście przewozowym.

8. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w Dziale „Reklamacje” poniżej.

9. Sprzedawca dołoży starań, aby Zamówienie zostało wysłane zgodnie z czasem realizacji dostawy wskazanym przy składaniu Zamówienia.

10. Koszt dostawy podany jest wyświetlany podczas składania Zamówienia. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego Kosztu dostawy.

11. Dokument Sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną Produktu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia i znajduje się w dostarczonej wraz z Produktami przesyłce.

12. Klient składający Zamówienie jest zobowiązany je odebrać

Dział VIII

Odstąpienie od Umowy przez klienta będącego konsumentem

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej) bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu w dniu dostawy (nie licząc tego dnia). Klient może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Produktów ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów ujętych w Zamówieniu).

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ustawowo przewidzianym czasie na adres Sprzedawcy, ul. Limanowskiego 65, 63-400Ostrów Wlkp. (z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” ) lub mailem na adres madaczesci@gmail.com. Do oświadczenia Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu.

3. W celu dokonania zwrotu, Klient powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres ul. Limanowskiego 65, 63-400 Ostrów Wlkp. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Klient powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu.

4. Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, nie nosić śladów używania z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. obejrzenia i sprawdzenia produktu) i być kompletny (tj. zawierać metki, etykiety).

5. W przypadku odstąpienia od Zamówienia w zakresie Produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi podlegają wszystkie Produkty, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym Produktem w ramach takiego specjalnego zestawu promocyjnego (tj. cały zestaw promocyjny, w tym produkty gratisowe).

6. Klient jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.

8. Klient otrzyma zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

Dział IX

Reklamacje

1.Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

2. W razie stwierdzenia wady lub niezgodności Produktu z umową Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres ul. Limanowskiego 65, 63-400 Ostrów Wlkp. Do przesyłki Klient powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu oraz wypełniony formularz reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o reklamacji przez Sprzedawcę.